Artikkeli

Artikkeli

29.3.2017 | Kari Neilimo

Tampere3 – kohti kansainvälisen tason huippuliigaa

Tampere3-korkeakouluhanketta ohjaa visio uudenlaisesta, vahvasta, innovatiivisesta ja sekä kansallisessa että kansainvälisessä opetus- ja tutkimuskentässä huipputasolla toimivan yliopistoyhteisön luomisesta. Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston opetus- ja tutkimusresurssien yhdistäminen lisää ja monipuolistaa merkittävästi uuden yliopistoyhteisön käytössä olevien opetus-, tutkimus- ja tukipalveluvoimavarojen sekä taloudellisten resurssien määrää ja mahdollistaa monissa koulutusohjelmissa sekä tutkimusprojekteissa näiden voimavarojen uudenlaisen suuntaamisen palvelemaan huippuopetusta ja –tutkimusta. Tavoitteena on saavuttaa uuden korkeakouluyhteisön painopistealueilla kansallinen ja kansainvälinen kärki. Tavoitetason pitää olla korkealla. Uudessa yliopistossa tulemme siirtymään hyvältä tai erinomaiselta kansalliselta yliopistojen sarjatasolta kansainväliseen huipputason yliopistoliigaan.

Tampereen ammattikorkeakoulun tuleminen osaksi uutta korkeakouluyhteisöä on merkittävä lisäarvotekijä Tampere3:lle. TAMK tuo yhteisöömme erinomaista opetuksen ja soveltavan tutkimuksen osaamista sekä mahdollistaa koko korkeakouluyhteisölle nykyistä laajemmat yhteydet elinkeinoelämään ja muuhun yhteiskuntaan.

Uuden Tampere3-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen painopistealueiksi - yliopiston opetus- ja tutkimusprofiiliksi – on uuden yliopistosäätiön säännöissä määritelty terveyden, teknologian, yhteiskunnan sekä talouden opetus ja tutkimus. Näillä alueilla on päästävä kansalliseen ja kansainväliseen huipputasoon. Muilla koulutus- ja tutkimusalueilla on saavutettava vähintäänkin erinomainen kansallinen taso.

Ovatko edellä kuvatut tavoitteet utopiaa vai aito mahdollisuus suorittaa harppaus kohti kansainvälisen tason yliopistoliigaa?

Tampere3-korkeakouluyhteisön tavoitteiden saavuttaminen on täysin mahdollista, jos pyrimme yhdessä toimimaan niiden puolesta. Tampere3-visio ja korkealle asetetut tavoitetasot ovat jo vuoden ajan ohjanneet lukuisissa opetuksen, tutkimuksen ja tukipalveluiden suunnitteluryhmissä uuden korkeakouluyhteisön rakentamista. Kymmenet ja sadat opettajat, tutkijat, opiskelijat sekätukipalveluissa työskentelevät henkilöt ovat olleet mukana Tampere3:n valmistelussa. Paljon on jo saatu aikaiseksi, mutta paljon on vielä tehtävääkin. Suunnittelu konkretisoituu vaiheittain uudenlaisiksi, ja varmasti monissa kohdin innovatiivisiksi, koulutus- ja tutkimusohjelmiksi, jotka tulevat varmasti herättämään positiivista huomiota kansallisessa ja kansainvälisessä korkeakoulukentässä. Tampere3-yliopisto tulee saamaan positiivista huomiota osakseen yliopistomaailmassa. Tampere3:lla tulee olemaan hallussaan monia sellaisia strategisia vahvuus- ja uutuustekijöitä, joiden avulla on mahdollista kouluttaa opiskelijoita uuden talouden digitaalisen maailman ongelmia ratkomaan sekä kannustaa samalla tutkijoita näitä tutkimaan.

Viime vuonna Tampere3-korkeakouluhankkeessa saatiin paljon aikaan. Uusien koulutus- ja tutkimusohjelmien suunnittelutyö lähti liikkeelle, uuden säätiömuotoisen yliopiston sääntöjen peruslinjat saatiin hyväksyttävään kuntoon ja säätiön perustajiksi löydettiin edustava ja monipuolinen joukko tutkimusta tukevia säätiöitä, julkisia organisaatioita, elinkeino- ja työelämän vahvoja vaikuttajayhteisöjä sekä kolmannen sektorin organisaatioita. Uusi korkeakouluyhteisö voi olla ylpeä perustajistaan ja perustajat myös uudesta Tampere3:sta.

Nyt olemme Tampere3-hankkeessa jo loppusuoralla. Painopiste on uuden yliopistosäätiön perustamisessa. Nimitystoimikunnan jäseniä valitaan parhaillaan valitsemaan säätiölle ja sittemmin myös uudelle yliopistolle ensimmäistä hallitusta. Keskustelu on käynnissä ja osin jo käytykin korkeakouluyhteisössämme. Tämän kevään aikana on mahdollista perustaa säätiö ja luoda tältä osin perusta uuden yliopiston synnylle.

Opiskelijat ja koko korkeakouluyhteisön henkilöstö ovat olleet innokkaita keskustelemaan uuden yliopiston linjauksista yliopistohallinnon, opetuksen ja opiskelun, tutkimuksen sekä tukipalveluiden osalta. Vaikka joissakin kysymyksissä, jopa periaatteellisissa, on ollut erilaisia näkemyksiä korkeakouluyhteisön sisällä, on uutta Tampere3:a rakennettu hyvässä yhteishengessä. Visio on ollut laajasti hyväksytty. Keskustelu tulee yhä jatkumaan ja se on suotavaakin. Keskustelun avulla asioita voidaan viedä yhdessä eteenpäin. Yliopistomaailmaan kuuluu vahva autonomia ja osallistuva demokratia omista asioista päätettäessä.

Aina ei kaikkien mielestä liene kuitenkaan Tampere3-valmisteluvaiheen aikana ollut riittävästi aikaa keskusteluun ja yliopistoautonomisiin päätöksiin, mutta kohtuullisen hyvin on asioita kuitenkin voitu viedä yhdessä eteenpäin. Keskusteluun yliopistoyhteisössä on jatkuvasti tarvetta ja onkin suotavaa, että keskustelu jatkuu.

Tampere3 on vahva investointi opiskelijoiden, yliopiston henkilöstön sekä yliopistoa ympäröivän yhteiskunnan toiveisiin ja tarpeisiin alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tampere3-hankkeessa olemme kaikki rakentamassa yhdessä tulevaisuuden maailmaa, jossa korkeatasoinen osaaminen ja tutkimustieto ovat strategisia menestystekijöitä.

Tehdään tämä tulevaisuuden maailma yhdessä Tampere3:n avulla!

Kari Neilimo
Tampere3:n strategisen johtoryhmän puheenjohtaja
Tampereen yliopiston hallituksen puheenjohtaja

Ei kommentteja "Tampere3 – kohti kansainvälisen tason huippuliigaa"

Kommentoi "Tampere3 – kohti kansainvälisen tason huippuliigaa"

Antamaasi sähköpostiosoitetta ei julkaista sivustolla.

Anna osoite täydellisessä muodossa (esim. http://www.oma-osoite.com)

 

Haluan saada tiedon uusista kommenteista antamaani sähköpostiosoitteeseen.