Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelu

Ristiinopiskelu, mistä on kyse?

Kesällä 2016 allekirjoitetun Tampere3-korkeakoulujen välisen ristiinopiskelusopimuksen myötä läsnäolevat tutkinto-opiskelijat sekä Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakoulutuksen opiskelijat saivat 1.8.2016 alkaen erillisen opiskeluoikeuden toiseen Tampere3-korkeakouluun. Erillinen opiskeluoikeus rekisteröidään ennen ristiinopiskeluun kuuluvien opintojen suorittamista.

Ristiinopiskelupalvelu on nyt avattu - tutustu tarjontaan osoitteessa: www.tampere3.fi/ristiinopiskelupalvelu

Opiskelijat saavat opiskeluoikeuden myötä myös korkeakoulun käyttäjätunnukset, joiden avulla he voivat ilmoittautua opetukseen, pääsevät käyttämään muita opiskelun sähköisiä palveluita sekä saavat tarvittavat kulkuoikeudet opetus- ja muihin tiloihin.Ristiinopiskelun piiriin kuuluu kaikille tutkinto-opiskelijoille avoin opintotarjonta, jota voivat hyödyntää kaikki tutkinto-opiskelijat, sekä rajattu opintotarjonta, jossa tarjottavia opintoja pääsevät suorittamaan vain tiettyyn kohderyhmään kuuluvat toisen korkeakoulun opiskelijat.

Kaikille tutkinto-opiskelijoille avoin opintotarjonta

Kaikille tutkinto-opiskelijoille avoimet opinnot esitetään sähköisessä ristiinopiskelupalvelussa. Hakeutuessaan opintoihin opiskelija poimii haluamansa opintojaksot, minkä jälkeen hänelle rekisteröidään opintojen suorittamista varten määräaikainen, ei-tutkintoon johtava opiskeluoikeus toiseen Tampere3-korkeakouluun. Opiskeluoikeus on voimassa aina lukuvuoden loppuun. Opiskelijat voivat hakeutua ristiinopiskelemaan opintoja samanaikaisesti kahteen Tampere3-korkeakouluun. Lukuvuoden aikana opiskelija voi myös täydentää valintojaan ristiinopiskelupalvelussa.
Opiskelijan näkökulmasta hakeutuminen tapahtuu seuraavan kaavion mukaisesti:

 

Rajattu opintotarjonta

Osalla opiskelijoista voi olla opiskeluoikeus toiseen korkeakouluun suoraan oman tutkinto-ohjelmansa/koulutuksensa perusteella. Kahden koulutusohjelman välillä voi olla vastavuoroinen sopimus opinnoista, joita toisen koulutuksen opiskelijat voivat rajoitetusti suorittaa. Tällöin opiskelijan tutkintoon kuuluu jo lähtökohtaisesti mahdollisuus suorittaa toisen Tampere3-korkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia opintoja ja ristiinopiskeluoikeus rekisteröidään aiempien käytäntöjen mukaisesti. Tällaisia opintoja, joita ei tarjota kaikille, ei siis viedä ristiinopiskelupalvelun opintotarjontaan. Ne kuvataan opetus- ja toteutussuunnitelmissa sekä opiskelijoiden ohjeissa. Vaikka opiskelijalla on opiskeluoikeus rajattuihin opintoihin, hän voi hyödyntää myös kaikille avointa tarjontaa esim. valinnaisissa opinnoissaan.


Kansainväliset opiskelijat

Kansainväliset vaihto-opiskelijat hakeutuvat opintoihin aiempien käytäntöjen mukaisesti Unipoli Studies -palvelun kautta. Kansainväliset tutkinto-opiskelijat käyttävät myös ensisijaisesti Unipoli Studies -palvelua. Joitakin englanninkielisiä opintoja voi olla tämän lisäksi kaikille tutkinto-opiskelijoille avoimessa tarjonnassa, jolloin kansainväliset tutkinto-opiskelijat voivat käyttää sähköistä ristiinopiskelupalvelua.


Opintojen suorittaminen ja arviointi

Kaikille tutkinto-opiskelijoille avointen opintojen osalta opiskelijoita ohjeistetaan sähköisessä palvelussa varmistamaan opintojen soveltuvuus oman tutkinnon osaksi omassa korkeakoulussaan ennen opintoihin hakeutumista. Jokaisella korkeakoululla on tästä oma ohjeistuksensa opiskelijoilleen. Lisäksi sähköisessä palvelussa korostetaan, että opiskeluoikeuden rekisteröimisen jälkeen opiskelijan on vielä ilmoittauduttava opetukseen kunkin korkeakoulun käytäntöjen mukaisesti. Opiskelija saa opiskeluoikeuden rekisteröimisen jälkeen sähköpostitse vastaanottavan korkeakoulun ohjeet opintojen aloittamiseksi.

Opiskelijat ilmoittautuvat vastaanottavan korkeakoulun opetukseen tavanomaiseen tapaan ja suorittavat opinnot vastaanottavan korkeakoulun säännösten ja käytäntöjen mukaisesti. Tietoja opiskelijan omassa korkeakoulussaan suorittamista aiemmista opinnoista ei siirretä vastaanottavaan korkeakouluun. Mikäli opiskelijoiden aiemmat opinnot ovat tärkeitä esimerkiksi valittaessa opiskelijoita opetukseen, tiedot on kerättävä opiskelijoilta erikseen.

Vastaanottava korkeakoulu arvioi opintosuoritukset omien säännöstensä mukaisesti. Suoritustiedot siirtyvät ristiinopiskelupalvelun kautta kotikorkeakouluun. Ristiinopiskelun puitteissa suoritetut opinnot voidaan tilanteesta riippuen joko sisällyttää tutkintoon tai niillä voidaan korvata tutkintoon kuuluvia opintoja. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun välinen yhteistyö edellyttää ennakollista hyväksilukua, eli sitä, että opintojen soveltuvuus tutkintoon on arvioitu ja kirjattu etukäteen.