Artikkeli

Artikkeli

Hyviä kokemuksia sote-alan opetuspilotista

7.4.2017

Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa -opintojakso kokosi yhteiseen toteutukseen Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoita sekä Tampereen yliopiston sosiaalityöntekijäopiskelijoita. Opetuspilotti oli antoisa, mutta myös haasteellinen kokemus sekä opiskelijoiden että opettajien mielestä.

Sosiaalialan lehtori Marjo Harju ja terveysalan lehtori Mirva Kolonen TAMKista sekä tutkijatohtori Jenni-Mari Räsänen TaY:sta ovat kokeneet pilotin opettavaiseksi ja avartavaksi.

– Yhteistyö eri alojen opettajien kanssa on ollut rakentavaa ja toimivaa. Pilotti kokonaisuudessaan on auttanut näkemään yhteistyössä mukana olevien koulutusalojen välisiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia, kertoo Jenni-Mari Räsänen.

Opintojakson koordinoivana voimana toiminut Mirva Kolonen on kokenut suunnitteluryhmän yhteistyön erittäin innostavana alusta lähtien.

– Yhteistyöllä saimme hyvän ja vaihtelevan opintokokonaisuuden opiskelijoille. Mukana oli myös Tampereen kaupungin uusien hyvinvointipalvelujen kehittäjä suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen luennoimassa tulevaisuuden palvelumalleista. Opiskelijat kysyivät ja haastoivat hyvin luennoitsijoita. Professorit Juho Saari ja Pekka Rissanen innostivat opiskelijoita erityisesti, kertoo Mirva Kolonen.

– Opetuspilottia on ollut mielenkiintoista suunnitella ja toteuttaa. Olen oppinut paljon kollegoilta ja opiskelijoilta. Myös opiskelijoilta on tullut hyvää palautetta opetuspilotista, jatkaa Marjo Harju.

Se, että opiskelijat olivat eri koulutusaloilta, eri korkeakouluista ja eri vuosikursseilta oli paitsi rikkaus, myös haaste. Opintojakson tavoitteiden, sisältöjen ja arviointimenetelmien miettiminen ja yhteensovittaminen vaativat aikaa, neuvottelua ja koordinointia. Huolellisen harkinnan tuloksena opettajat valitsivat ne koulutusaloja yhdistävät sisällöt, joita oli tarkoituksenmukaista opettaa yhteistoteutuksena. Kurssista saadun opiskelijapalautteen pohjalta tullaan vielä arvioimaan tarkemmin kurssin toteutusta, sisältöjä ja koulutusalojen yhteensovittamista.

Yhdessä kohti ammattilaisuutta

Tampereen ammattikorkeakoulussa kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Saila Tyni koki sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa -opintojakson hyödylliseksi. Kurssi auttoi häntä hahmottamaan kokonaisvaltaisesti sosiaali- ja terveyspalveluita Suomessa sekä avarsi ymmärrystä sosiaalipolitiikan, lainsäädännön ja talouden merkityksestä yksittäisten kansalaisten hyvinvointiin. Yrittäjyyttä TAMKin Proakatemiassa opiskelevalle Tynille ajatuksia herättävää oli yksityisen ja julkisen sektorin palveluiden erot ja tulevaisuuden haasteet.

Tynin mukaan opiskelu yhdessä Tampereen yliopiston opiskelijoiden kanssa on ollut antoisaa.

– Olen tykännyt siitä ilmapiiristä, että olemme kaikki samassa veneessä kohti sosiaalialan ammattilaisuutta. Työkentällä tavoitteemme on sama, vaikka tulemmekin toimimaan hieman eri tehtävissä, kertoo Saila Tyni.

Nousussa monialaisuus ja digitalisaatio

Sosiaali- ja terveysalalla on Suomessa menossa valtava myllerrys, kun sote-uudistuksen myötä alan palvelurakenne uudistuu. Tulevaisuuden työelämässä sosiaali- ja terveysalalla pitää Marjo Harjun mukaan tottua muutoksiin ja osata reagoida niihin. Monialaisuus ja digitalisaatio korostuvat, ja niihin liittyvää osaamista odotetaan työelämään siirtyviltä opiskelijoilta.

– Tulevaisuudessa tarvitaan ammatillisesti laaja-alaisia työntekijöitä, joilla on avoin mieli ja jotka ovat valmiita kohtaamaan erilaisia tilanteita. Muutoksessa täytyy tietää, mistä tietoa saa hankittua. Digitalisaatio tulee osaksi ammattitaitoa vuorovaikutustyön rinnalle, sanoo Marjo Harju.

Myös Saila Tyni näkee moniammatillisuuden korostuvan tulevaisuudessa entisestään.

– Siksi on nykypäivää kehittää myös opiskelumuotoa siihen suuntaan, että opimme tiimityössä yhdessä muiden ammattiryhmien kanssa. Tällainen opiskelu antaa paremmat lähtökohdat tulevaisuuden työhön, arvioi Saila Tyni.

Sosiaali- ja terveyspalvelut Suomessa -opetuspilotin lisäksi TAMK ja TaY toteuttivat viime syksynä toisenkin sote-alan pilotin: Sosiaali- ja terveysalan arvot ja etiikka. Siihen osallistuivat TAMKin sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijoita sekä TaY:n sosiaalityön ja hoitotieteen opiskelijoita.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto