Artikkeli

Artikkeli

Sosiaali- ja terveysalan osaamisen kokonaiskuva näkyviin

23.3.2018
Tampere3-korkeakouluissa sote-palveluihin liittyvä monitieteinen ja -alainen osaaminen halutaan nostaa selkeämmin esiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Tampere3-korkeakouluissa sote-palveluihin liittyvä monitieteinen ja -alainen osaaminen halutaan nostaa selkeämmin esiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen (sote) uudistaminen on nostanut Pirkanmaalla Tampere3-korkeakouluissa tehtävän tutkimuksen ja siihen liittyvän kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) entistä keskeisempään asemaan.

Tampereen uuden korkeakouluyhteisön tutkimuksen kärkialueet, tekniikka, terveys ja yhteis-kunta sekä niitä läpileikkaavana teemana johtaminen tuovat vahvaa pohjaa Pirkanmaalla sote-palvelujen tarkasteluun.

Laajaa osaamista löytyy myös muilta alueen sote TKI-toimijoilta, kuten yrityksiltä, järjestöiltä, alustakehit-täjiltä, kunnilta, rahoittajilta ja kuntalaisilta. Tampereen kaupunkiseutu näyttäytyy sote-osaamisen keskit-tymänä, tulevana sote-osaajien ”piilaaksona”.

Pirkanmaalla sote-palveluihin liittyvästä osaamisesta kootaan tietoa yhteistyössä. Kevään 2018 aikana toteutettavassa projektissa kuvataan alueen sote TKI -toiminnan nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämis-mahdollisuuksia. Pirkanmaan liiton, Tampere3-korkeakoulujen ja Tampereen kaupungin yhteisprojektissa kerätään määrällistä tietoa hanke- ja projektikannasta sekä haastatellaan alueen asiantuntijoita. Lähtö-kohtana tarkasteluun on korkeakouluissa tehtävä sote-alaan liittyvä tutkimus.

Tietoa osaamisesta kehittämisen ja brändäämisen tueksi

Sote-alan osaamispohja on vahva, mutta mitä kaikkea Pirkanmaalla osataan, tutkitaan ja kehitetään par-haillaan? Mitkä ovat alueen kärjet sote-alan TKI-toiminnassa? Entä, millaisissa alueellisissa verkostoissa sote-palveluihin liittyvät innovaatiot Pirkanmaalla syntyvät?

Pirkanmaan liitto on jo viitisen vuotta koostanut yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa vuosittaista innovaatiotilannekuvaa, jonka avulla on seurattu alueen TKI-toiminnan kehittymistä ja painopisteitä. Vii-me vuonna yleistä tilannekuvaa täydennettiin bio- ja kiertotaloustoimialan tarkastelulla. Innovaatiojohtaja Petri Räsänen Pirkanmaan liitosta kertoo, että Pirkanmaalla kartoitetaan ja linjataan parhaillaan koko alu-etta koskevaa TKI-toimintaa.

– Pirkanmaalla Tampere3 ja soteintegraatio tuovat mahdollisuuden luoda uutta, jotain mitä ei ole Suomessa aiemmin tehty. Uuden luomisen pohjaksi tarvitaan kattavaa tietoa alueen olemassa olevasta osaamisesta ja sote TKI -toiminnasta. Sote- ja maakuntauudistuksessa sote-palveluja koskevan tiedon ja tiedolla johtamisen tarve on suuri, korostaa Räsänen.

Pirkanmaalla halutaan tunnistaa alueen osaamista tarkemmin ja kertoa siitä uudella tavalla sekä kansalli-sella että kansainvälisellä kentällä. Tampereen kaupunki on kehittämässä koko alueen yhteistä brändiä ja kansainvälistä tunnettuutta, jossa myös sote-osaaminen on keskeisessä roolissa.

– Tampereen alueen tunnistetut vahvuudet ovat keskeisesti osaamisessa, innovatiivisuudessa ja uudistumisessa. Tätä mielikuvaa haluamme vahvistaa kaikissa tarinoissamme. Nyt kun saamme sote-osaamisen tietoja koottua yhteen, on viestin kertominen entistä hienompaa - brändi kun pohjautuu aina oikeaan tekemiseen ja aitoihin vahvuuksiin. Meidän alueemme yksi erottava teki-jä on myös vahva yhteistyö, mikä näkyy myös tässä projektissa, toteaa Tampereen kaupungin yritys- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuija Telén.

Kansallista huippua ja kansainvälisesti merkittävää sote TKI -tutkimusta Tampereelta

Korkeakouluissa sote-palveluihin liittyvä monitieteinen ja -alainen osaaminen halutaan nostaa selkeäm-min esiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melin ja Tampe-reen teknillisen yliopiston vararehtori Petri Suomala odottavat mielenkiinnolla projektista kertyvää tietoa. Suuressa organisaatiossa osaamista ja kehittämistoimintaa saattaa löytyä yllättävistä yhteyksistä.

– Tampere on valtakunnallisesti tärkein sote-alan koulutus- ja tutkimuskeskittymä. Tampere3 mahdollistaa eri aloja ja eri koulutusasteita ylittävien opintojen kehittämisen. Se on myös alusta aidosti monitieteiselle sote-tutkimukselle, painottaa Melin.

Kattavan kuvan saaminen alueen TKI-toiminnasta ei ole aivan yksinkertaista. Tarkastelu edellyttää niin so- (sosiaali) kuin te- (terveys) puolen kartoittamista monella rintamalla. Tampereen ammattikorkeakoulun vararehtori Päivi Karttusen mukaan heidän osaltaan sote-alaan liittyvän TKI-toiminnan hahmottamista helpottaa se, että se on yksi strategiaan kirjatuista painoaloista.

– TKI-toiminnan kokoamisella sosiaali- ja terveyspalveluiden uudet toimintamallit painoalan alle py-ritään aikaansaamaan vaikuttavuutta ja näkyvyyttä toiminnalle, täydentää terveys- ja sosiaali-palvelujen yksikön johtaja Lea Yli-Koivisto.

Alueella on myös paljon yhteisvoimin toteutettua kehittämistyötä ja uusia avauksia, jotka on tärkeä nos-taa esille. Tampere3-uudistuksen vetäjä Anna-Kaisa Ikonen mainitsee esimerkkinä kehityshyvinvointikes-kuksen (KEHYS) valmistelun.

– Kehityshyvinvointikeskus on hyvä esimerkki alustasta, jossa tilaratkaisuilla - avaamalla hyvinvoin-tikeskus tutkimuksen ja koulutuksen ja niihin perustuvan sote-palveluiden uudistamisen alustaksi - voidaan tukea eri toimijoiden aitoa yhteiskehittämistä.

Ilmianna osaaminen!

Sote-palveluihin liittyvää tutkimus-, kehittämis- tai innovaatiotoimintaa ja osaajia tunnistetaan kevään projektissa erilaisin menetelmin. Myös Tampereen uudelle korkeakouluyhteisölle tarjotaan mahdolli-suutta osallistua salapoliisityöhön ja ilmiantaa omaa tai muiden sote TKI -toimintaa.

Ilmiannon voi tehdä seuraavasta linkistä tai ottamalla yhteyttä selvityksen kokoajaan: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/21200/lomake.html

Lisätietoa projektista:
Piia Tienhaara, , p. 044 422 2247, Pirkanmaan liitto (selvityksen kokoa-ja)
Päivi Myllykangas, , p. 040 743 6417, Tampereen yliopisto/ Pirkanmaan liitto


Teksti: Piia Tienhaara
Kuva: Jonne Renvall