Artikkeli

Artikkeli

Tampere3-innovaatiokilpailusta esitetyt kysymykset ja vastaukset

16.8.2016

Tampere3-korkeakoulut – Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu – järjestävät Tampereen kaupungin rahoittaman kilpailun: Tutkimuksesta ja tulosten kaupallistamisesta lisää virtaa Tampereen elinkeinoelämälle.

Kilpailusta on esitetty tarkentavia kysymyksiä - tutustu niiden vastauksiin.

Kilpailulla tähdätään sellaisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen, joilla on mahdollisimman suuri lisäarvo Tampereen elinkeinotoiminnalle. Kilpailussa jaetaan kolmelle parhaalle hanketiimille noin 300.000 – 400.000 euroa, kuitenkin siten että yhteissumma on korkeintaan varattu 1,0 miljoonaa euroa.


Kilpailutiimissä tulee olla hyvä edustus vähintään kahdesta Tampere3-korkeakoulusta. Tiimi voi olla esimerkiksi olemassa oleva ryhmä tai uusi perustettava ryhmä, jossa on tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia. Hankkeet toteutetaan korkeakoulujen projekteina ja ensisijaisesti niiden henkilökunnan toimesta - toisin sanoen korkeakoulujen ulkopuolisia tai puhtaasti opiskelijatiimeihin perustuvia hank-keita ei ole mahdollisuutta palkita.


– Kilpailu on erinomainen tilaisuus saada uutta tai lisärahoitusta tutkimus- ja kaupallistamishankkeelle, jolla olisi vaikutusta myös tamperelaiseen elinkeinoelämään. Kilpailun avulla voimme konkreettisesti edistää tamperelaisten korkeakoulujen tutkimusyhteistyötä Tampere3-hengessä, toteaa vararehtori Ulla Ruotsalainen.

Ideoita laajaalaisesti ja poikkitieteellisesti
Kilpailuun osallistuva hanke-ehdotus voi sisältää tutkimusta, tutkimuksen soveltamista, tuotteen kehittämistä, uudenlaisen konseptin, palvelun tms. kehittämistä ja markkinoille tuontia. Ideoita, konsepteja ja tutkimusteemoja haetaan laaja-alaisesti ja poikkitieteellisesti. Hankkeilta odotetaan mahdolli-simman suurta uudisvaikutusta Tampereen elinkeinotoiminnalle.


Arviointikriteereinä ovat muun muassa hankkeen innovatiivisuus ja uutuusarvo, kaupallinen potentiaali, tulosten kansainvälinen soveltuvuus sekä uuden tamperelaisen elinkeinotoiminnan syntymisen potentiaali ja työllistävyysvaikutukset.

Kaksivaiheinen kilpailu
Kilpailuaika on alkanut 18.05.2016 ja päättyy 24.8.2016 kello 23:59. Hakemusten seulonta tehdään elo-syyskuussa 2016. Osa ehdokkaista kutsutaan esittelemään hankettaan tarkemmin kolmen kor-keakoulun ja Tampereen kaupungin edustajista kootulle valintaraadille, joka tekee esityksen rahoitettavista hankkeista. Lopullisen päätöksen palkittavista hankkeista tekee Tampereen kaupungin valitsema raati, joka koostuu elinkeinoelämän, tutkimuksen ja tutkimus- ja yritystoimintaa rahoittavien tahojen edustajista. Kilpailun tulokset pyritään julkaisemaan lokakuun loppuun mennessä 2016.

Lisätietoja
Hakemus voi olla suomen- tai englanninkielinen ja se jätetään sähköisellä lomakkeella – lomake suomeksi, lomake englanniksi.
Kilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen mailto:harri.lansipuro@tut.fi

Lue lisää kilpailusta >>